Regler for infotavle

Regler for infotavler

Digitale informationsskilte/-standere (fork. digitale infoskilte)


Er et skilt med indbygget digital skærm, der enten er udformet som en pylon eller som et standerskilt. Kan opstilles/opsættes ved hovedindfaldsvejene til en by og/eller ved P-pladser o. lign., hvor skiltet opleves i sammenhæng og med baggrund af bymæssig bebyggelse. Skiltet informerer om væsentlige sportsarrangementer, kulturelle tiltag, events, udstillinger til en bred kreds af modtagere. Branding af og reklame for virksomheder, organisationer o. lign kan ske når denne er eventsponsor1 og kan kun ske så længe, at det er arrangementet, som er i fokus og ikke arrangøren/eventsponsoren. Det betyder, at firmanavn/-logo vil kunne benyttes med en nedtonet plads i forhold til hovedbudskabet.


Erfaringer fra andre kommuner viser, at lys tekst fungerer godt på mørk/farvet baggrund, mens lys baggrund eller store lyse felter kan lyse så kraftigt, at teksten opleves utydelig uanset hvor stor skriftstørrelse, der vælges. 

 

Erfaringer viser også, at en minimums punktstørrelse 17 på en højformat skærm på 2x3m gør teksten tydelig og letlæselig.

 

• Digitale infoskilte ikke kan ligestilles med andre typer skilte såsom almindelige skiltepyloner m.v., idet de digitale skilte er mere dominerende i omgivelserne, og digitale infoskilte skal derfor altid respektere evt. byggelinje, oversigtlinjer mv og skal altid placeres uden for vejareal herunder vejudvidelses- og vejoversigtslinjer


• Digitale infoskiltes formål er at informere om en by (synliggøre) og dens arrangementer/events (oplysningsformål) jf. vilkår.

 

• Digitale infoskilte må kun placeres i bymæssig bebyggelse, så de opleves med byen som baggrund.

 

• Digitale infoskilte må kun opsættes på facader og frit på terræn, hvor de kan indgå som en naturlig del af arkitekturen og bymiljøet. Skiltene må ved deres størrelse, udformning og placering ikke virke skæmmende, dominerende, forvirrende eller slørende i forhold til trafiksikkerheden og orienterings-/oversigtsforholdene. Kommunen kan stille krav om visualisering af skiltenes udseende og påvirkning af bymiljøet, så det kan vurderes at skiltet i størrelse og udformning er tilpasset det område, hvor de opsættes i, inden der evt. kan meddeles tilladelse.

 

• Den primære belysning i gadebilledet skal altid være gadebelysningen

 

Vilkår:

• Fritstående digitale infoskilte skal strømføres med jordkabler eller indefra ved facadehængte skilte. Alternativt kan de drives ved f.eks. solceller, såfremt dette kan gøres på en måde, så det ikke virker dominerende.


• Digitale infoskilte skal monteres med lyssensor, der måler det omgivende lys og justere lysstyrken derefter.

 

• Digitale skilte er at betragte som fast skiltning, dvs. der må ikke være bevægeligt billede og skærmen må ikke flimre. 

 

• Skift mellem informationer skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden. Der må ikke vises filmklip o. lign bevægelige billeder. Forskellige informationer skal fremstå uden sammenhæng af nogen art

 

• På digitale infoskilte kan der skiltes med events-, kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og lign. turistarrangementer, store handelsarrangementer som f.eks. ”Open by night”2, generel borgerinformation som f.eks. åbent hus på uddannelsessteder, borgermøder mv, kommunale kampagner som f.eks. branding, bosætning og erhverv mv. 

 

• Digitale infoskilte skal skilte med information om arrangementer og begivenheder af væsentlig karakter3 med en bred almen borgerinteresse for lokalområdet og kommunen. 

 

• Der kan skiltes med informationer indtil 4 uger før arrangementer og åbningsdagen for ovenstående aktiviteter, og skiltningen skal ophøre, når aktiviteten/arrangementet ophører. 

 

• Information kan henvise til billetsalg vedr. et arrangement og virksomhedsnavn kan indgå i en eventtitel. Evt. kommercielle arrangementssponsorer må kun fremgå med navn/logo i maksimalt 20 % af den samlede informationsspot (reklameareal).   

 

• Digitale infoskilte må ikke reklamere for enkeltprodukter eller virksomheder, dvs. kommerciel skiltning. Der må ikke skiltes med f.eks. her- og nutilbud, slagtilbud o. lign priser. Ved parkeringsarealer, torve, indgange til centerområder, buslæskærme og lignende byområder, hvor der færdes mange mennesker kan der efter en konkret vurdering gives tilladelse til digitale infoskilte til almen oplysning som f.eks. bykort og turistinformation og information for byens arrangementer kan her kombineres med firmabranding og produktreklamer i 1/3 af visningerne.

 

• Budskabet i informationsskiltningen skal fremstå enkelt og etisk forsvarligt uden anstødelige budskaber

 

• Digitale infoskilte, der opsættes på placeringer, som kan ses fra det åbne land slukkes om natten, f.eks. mellem kl. 1 og kl. 6.

 

• Et eller flere af nedenstående anbefalinger for digitale skilte følges, hvorved skiltet tilpasses omgivelserne. Ringkøbing-Skjern Kommune vil ud fra en konkret vurdering stille vilkår til nogle af disse anbefalinger som grundlag for kommunens tilladelse


• Udgifter til etablering, vedligeholdelse og fjernelse afholdes af ansøger

 

• Ringkøbing-Skjern Kommune indhenter en udtalelse fra Politiet og evt. Vejdirektoratet inden digitale infostandere kan godkendes. En tilladelse fra kommunen vil dog altid indebære en risiko for at Politiet, Vejdirektoratet eller andre kan kræve den digitale skiltning fjernet. Kommunen kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig for evt. senere krav om fjernelse eller ændring af et digitalt skilt, der er blevet godkendt af kommunen

 

Anbefalinger for digitale virksomheds- og informationsskilte:

• Digitale skilte må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund


• Digital skiltning (spot) skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik i et enkelt layout • Billeder og grafik skal fremstå i klare farver og med høj kontrast


• Digital skiltning skal indeholde korte og enkle budskaber med stor og letlæselige skrifttyper 


• Digital skiltning skal fremstå som faste plakater uden bevægelse i de enkelte spots


• Hver spot skal stå på skærmen i min. 1½ minut inden billedet skifter (maks. 40 skift pr time).


• Skift mellem spot skal ske ved langsom op- og nedblænding.

 

 

NYHED: 

Billig mulighed for digital annoncering.

Kontakt: Niels Christensen

1 Ringkøbing-Skjern kommune definerer en eventsponsor, som en privat person eller en virksomhed, der betaler eller støtter et arrangement eller en begivenhed økonomisk. Det er således ikke nok, at virksomheden/personen støtter en sportsklub eller en handelsstandsforening generelt via et økonomisk tilskud eller frivilligt arbejde, da det i praksis vil betyde ubegrænsede muligheder for virksomheders og privates muligheder for at reklamere i det offentlige rum.


2 Handelstandsforening og ikke enkeltvirksomheder er afsender


3 Ringkøbing-Skjern Kommune forbeholder sig ret til at vurdere hvorvidt et arrangement og en begivenhed er af væsentlig karakter for en bred kreds af modtagere.